ข้อมูลและเอกสารดาวน์โหลดงานประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. ปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ

ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์ม SAR ประจำปีการศึกษา 2561  

ระดับ มหาวิทยาลัย
ระดับ คณะ
ระดับ หลักสูตร

รายงานการประเมินตนเองคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2561

รายงานการประเมินตนเองคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2560

แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางปรับปรุง 2560 คณะศิลปศาสตร์

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน คณะศิลปศาสตร์

รายชื่อผู้ประเมินภายในและภายนอก ย้อนหลัง 2559 – 2560

รายชื่อผู้ประเมิน สกอ.