กรรมการบริหาร คณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.จำนง แก้วเพ็ชร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.ชภณิต แจ้งสี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ศิริมา ศีลพัฒน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
ผศ.ดร.ลีชัย ปัญญาวงศ์งาม
ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ วนาลี นพวงศ์ ณอยุธยา
ผู้ช่วยคณบดี
อ.อัญชลี อภัยปรปักษ์ ชิสซ์เลอร์
ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ เกรียงศักดิ์ อาภามงคล
ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ สุเปรม นนทะวงษ์
ผู้ช่วยคณบดี