หัวหน้างาน ประจำคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.บุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา
หัวหน้างาน
แนะแนวและฝึกอบรมนักศึกษา
ผศ.ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ
หัวหน้างาน
บริการวิชาการและฝึกอบรม
อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ
หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์และการตลาด
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ งามสุขเกษมศรี
หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.กิตติ เฉลิมฉัตรวรากร
หัวหน้างาน
กิจกรรมนักศึกษา
ผศ.ประภาพร นันทการัตน์
หัวหน้างาน
พัฒนาหลักสูตร
อาจารย์ บรรพต เจตนเสน
หัวหน้างาน
อาคารสถานที่
อาจารย์ ปนิษฐา เรืองปัญญาวุฒิ
หัวหน้างาน
ประเมินผลและติดตามโครงการ