แบบฟอร์มใบลา

1. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
1.1 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (เจ้าหน้าที่)
1.2 แบบฟอร์มขอลงชื่อปฏิบัติราชการช้ากว่าปกติ
2. แบบใบขอยกเลิกวันลา
3. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
3.1 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน (เจ้าหน้าที่)
4. แบบใบลาไปต่างประเทศ
5. เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ
6. Leave Form
7. Vacation Leave Form
8. Travel Abroad Request Form

แบบฟอร์มการส่งเอกสารสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ)

  1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [ก.พ.อ.03.pdf] / [ก.พ.อ.03.doc]
  2. แบบประเมินความเหมาะสมในการเผยแพร่หนังสือ [doc file] / [pdf file]
  3. แบบประเมินความเหมาะสมในการเผยแพร่ตำรา [doc file ] / [pdf file]
  4. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ [doc file] / [pdf file]
  5. แบบหนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [doc file] / [pdf file]
  6. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ [doc file] / [pdf file]
  7. แบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ [doc file] / [pdf file]

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์ใหม่

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตกองบริหารงานบุคคล

ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อบังคับ มทร.กรุงเทพ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา